Teacher K. V. Hongisto , Image gallery

 (c) Vekkulan kyläyhdistys ry,  Edla ja K. V. Hongisto
Zoom image
 (c) Vekkulan kyläyhdistys ry,  K. V. Hongisto (oik.)  pyöräretkellä 1910-luvun lopulla
Zoom image
 (c) Vekkulan kyläyhdistys ry,  K. V. Hongisto 1920-luvulla
Zoom image
 (c) Vekkulan kyläyhdistys ry,  K. V. Hongisto
Zoom image
 (c) Vekkulan kyläyhdistys ry,  Vasemmalta: Ilmari, Veikko ja Selma Lahtinen sekä K. V. Hongisto Sapalassa 1950-luvun lopulla
Zoom image